Erik Persson
Uppdaterad: maj 14, 2024

I Sverige regleras personlig assistans av Lagen om stöd och service till vissa funktionsvarierade (LSS). Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsvariationer ska kunna vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Assistenterna har därmed ett stort ansvar i sitt arbete, men även rättigheter. Nedan tar vi upp de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för assistenten, som kan vara bra att veta för den som erhåller assistans.

Om du bor i Uppsala, Borås eller Västerås och söker mer information, kan du besöka våra sidor om de lokala assistansbolagen. Assistansbolag i Uppsala, assistansbolag i Borås, och assistansbolag i Västerås för mer detaljerad information om hur vi kan hjälpa till att skapa en trygg och bra assistansrelation.

Assistentens skyldigheter

Assistenter har stora skyldigheter när de utför sitt arbete. En viktig del är att de har skyldighet att respektera den personliga integriteten för den person de ger assistans till och att behandla all information konfidentiellt och inte lämna ut personliga uppgifter om den person de ger assistans till utan deras samtycke. Assistenter förväntas också utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Det innebär att de ska vara pålitliga, noggranna och respektfulla i sitt arbete och följa de instruktioner och rutiner som arbetsgivaren har fastställt.

En annan viktig aspekt på assistentens skyldigheter är att främja den enskildes självbestämmande och välbefinnande. Detta genom att respektera deras önskemål och behov och ge dem möjlighet att delta i beslut som påverkar deras liv och vardag.

Assistenter är skyldiga att följa alla relevanta lagar och förordningar som reglerar deras arbete, inklusive arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagar och andra lagar och bestämmelser som är relevanta för deras arbete.

En annan viktig skyldighet är att rapportera eventuella avvikelser eller problem som uppstår i arbetet till sin arbetsgivare eller ansvarig chef så att åtgärder kan vidtas för att lösa dem.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Assistentens rättigheter

Personliga assistenter har rätt till rimliga arbetsvillkor enligt arbetsmiljölagen och arbetsrättsliga bestämmelser. Detta inkluderar rätt till en säker arbetsmiljö, lagstadgade raster och pauser, samt förmåner enligt kollektivavtal eller lagstiftning. 

De har även rätt till lagstadgad arbetstid och ledighet enligt arbetsmiljölagen och andra relevanta lagar. Detta inkluderar rätt till semester, föräldraledighet och andra typer av ledighet som regleras av lagstiftningen. Sedan har de självklart rätt till att inte bli diskriminerade på arbetsplatsen på grund av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller annan egenskap. Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen och andra relevanta lagar och bestämmelser.

Assistenter har rätt till rimliga arbetsvillkor vilket inkluderar arbetstider, lön och andra förmåner enligt kollektivavtal eller lagstiftning. Rimliga arbetsvillkor gäller även att assistenter har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och arbetsgivaren har skyldighet att tillhandahålla nödvändig utrustning och skyddsåtgärder. Assistenter har rätt att behandlas med respekt och värdighet av den person de ger assistans till och att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering.

Genom att förstå dessa rättigheter och skyldigheter kan både den som erhåller personlig assistans och assistenten arbeta tillsammans för att skapa en positiv och bra arbetsrelation.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.