Bakgrund och syfte

Vi respekterar den personliga integriteten hos våra kunder och anställda. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Denna policy reglerar villkoren för ditt engagemang hos Monument Assistans AB.
Målet med denna policy/information är för oss att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om dig. Detta beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad kund eller medarbetare hos oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig:

Monument Assistans AB (559060-1687)
Scheelevägen 17
22363 Lund
Telefonnummer: 0707-200967 alt. 0708-300124
E-post: gdpr@monumentassistans.se

Dataskyddsombud:

Monument Assistans har utsett ett Dataskyddsombud, som har till uppgift att se till att behandlingen av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Dataskyddsombudet når du genom att maila oss på:

E-post: gdpr@monumentassistans.se

Monument Assistans AB är mottagare och personuppgiftsansvarig.

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss eller i vår roll som arbetsgivare. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna driva eller hantera ditt ärende. De personuppgifter som vi samlar in används även i syfte exempelvis att bedriva den personliga assistansen samt att företräda dig som kund gentemot myndigheter. Detta regleras även via fullmakt eller kundavtal. För våra anställda regleras det även via anställningsavtalet.

De personuppgifter som behöver hanteras är bland annat e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, bilder och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal du ingått som kund eller som anställd av Monument Assistans AB. Personnummer används även för bokföringsändamål samt betalningshistorik och kan komma att krävas av revisorer.

Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller fullfölja det avtal som du har ingått med oss.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att delge dig nyheter eller information. Detta för att uppmärksamma viktiga förändringar men också för att kunna erbjuda bättre service.

Biträdesavtal

Vi har biträdesavtal med bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt.

De flesta personuppgifter sparas under hela den period som du på något vis är aktiv hos Monument Assistans AB. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig även under en tid efter att ditt engagemang hos oss upphört.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Beroende på hur länge personuppgifterna sparas begränsas stegvis det antal individer som har tillgång till personuppgifterna genom vår interna behörighetsadministration.

Kundavtal/Anställningsavtal

Uppgifterna gallras när kundförhållandet har upphört. Avtal och personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor.

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling. Detta förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa artiklar inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om dig som behandlas. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter. Du kan även begära begränsning av behandling av personuppgifter.

Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Säkerhet

All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. På Monument Assistans finns skydd mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risker.

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information om deras roll och ansvar hittar du på Datainspektionens webbplats.

Monument Assistans AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta gdpr@monumentassistans.se

Datapolicy

Cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara de val som du har gjort.
Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

Lagring av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du stänger av lagringen av cookies på din dator är det inte säkert att du kommer kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.
Många webbläsare har också funktioner för att surfa anonymt eller inkognito. Då slängs all information om din internetsurfning inklusive alla cookies när du stänger din webbläsare. Du kan också klicka bort ditt godkännande om att vi samlar in cookies nedan:

Jag godkänner att Monument Assistans samlar in cookies för att komma ihåg mig och de val som jag har gjort samt att ge Monument Assistans möjlighet att förbättra webbplatsen och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser. Jag godkänner även att Monument Assistans använder min data för att mäta och analysera hemsidans trafik.

Tredjepart cookies

Monument Assistans använder även cookies och andra tekniker för att skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning. Det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

Sekretesspolicy

Vi samlar aldrig in information som är personligt identifierbar. Vi säljer aldrig vidare era kontaktuppgifter vi tagit in via sidan till tredje part.

Personuppgifter

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller söker arbete hos oss, delar du frivilligt med dig av information om dig. Detta kan vara ditt namn, personuppgifter eller andra kontaktuppgifter. Denna information kan vi komma att använda för att kunna kontakta dig eller skicka ut information om oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Har du vidare frågor går det bra att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida.