Personlig assistans

Personlig assistans 2018-02-07T10:05:42+00:00
Pojke med funktionsnedsättning får hjälp genom personlig assistans

Vem kan få personlig assistans?

Vem som kan få personlig assistans regleras av LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Syftet med lagen är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om du har rätt till assistans enligt LSS kan du få hjälp med  grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera. Du kan även få hjälp med andra personliga behov. Detta kan vara fritidsaktiviteter/träning, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete och att vara delaktig i samhället i stort. Stödet är personligt utformat. Det betyder t.ex. att du är med och bestämmer vem som jobbar hos dig. Tillsammans skapar vi den assistansen som du känner dig trygg med.

Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans eller om du har fler frågor så kan du självklart boka ett kostnadsfritt möte med oss där vi berättar mer.

  • Ring oss direkt på 0708-300124

Godkända av IVO

För att ett företag ska få lov att bedriva personlig assistans så krävs det ett godkännande från inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en statlig myndighet. Godkännandet får företaget i form av ett tillstånd. Tillståndet garanterar att man bedriver personlig assistans på ett seriöst och kvalitativt sätt.

Monument Assistans har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. 

Här bredvid kan du se några exempel på hur vi på Monument Assistans arbetar med kvalitet i det arbete som vi utför. Har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss.

Insatser som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet och den som bedriver personlig assistans ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande. Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

All personal på Monument Assistans är informerade om vad Lex Sarah innebär och om plikten att anmäla missförhållanden.

När man arbetar inom personlig assistans har man tystnadsplikt. Det innebär att man varken skriftligen eller muntligen får röja information som rör den kund som man arbetar hos. Tystnadsplikten gäller alltså uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde och dennes närstående. Hit räknas bl a hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning, ekonomi och social situation i övrigt.

All personal på Monument Assistans är informerade om vad sekretessen innebär och hur den fungerar i praktiken.

Alla kunder hos Monument Assistans blir erbjuden en s.k. genomförandeplan. I den genomförandeplanen utgår vi från dina förutsättningar och behov. Genomförandeplanen blir ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen. Detta gör vi för att vi ska kunna ta tillvara dina önskemål om hur du vill leva ditt liv. 

Vi följer upp genomförandeplanen med jämna mellanrum. På så vis ser vi till att du får den assistansen som du har rätt till och att den är utformad efter dina önskemål.

Du bestämmer själv i vilken grad du vill vara med i rekryteringsprocessen av dina personliga assistenter. Vi sköter självklart alla administrativa delar kring deras anställning och ser till att de personer som arbetar hos dig har rätt kunskap och kompetens.

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera medarbetare till assistansgrupper som arbetar både mot vuxna och barn.

Monument Assistans utgår från dig som kund och lyssnar in dina önskemål.

Vi hjälper därför till att utforma individuella utbildningsinsatser till personalen, utöver den kunskap vi förmedlar generellt om yrket till vår personal, så att det passar det behovet av stöd som just du har.

Vi har också möjlighet att rekrytera personliga assistenter med den erfarenhet och kompetens som du som kund hos oss efterfrågar.

Personalmanual

För att vi ska vara försäkrade om att vår personal har aktuell och relevant kunskap om vad det innebär att arbeta som personlig assistent så har du som medarbetare tillgång till vår personalmanual via vårt IT-system Primass. I manualen går det att läsa om allt från hur Lex Sarah och sekretessen fungerar till hur man rapporterar sina timmar till Försäkringskassan. Manualen hjälper dig också med hur du ska agera vid akuta situationer. Informationen i manualen kan användas som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar.